Forsiden > Generalforsamling

Generalforsamlingen

Alle aksjeselskaper skal avholde ordinær generalforsamling hvert år innen seks måneder etter utgangen av hvert regnskapsår - dette gjelder også for A/S Maridalsveien 205.

Generalforsamlingen er boligaksjeselskapets øverste organ. Alle aksjonærer kan møte der, og har tale- forslags- og stemmerett. Valg av styre er en av generalforsamlingens viktigste oppgaver. Styret velges for to år og skal bestå av minst tre personer.

Styret kaller inn til generalforsamling med ca. 14 dagers varsel. Saker som skal tas opp må være klart angitt i innkallingen. Hvis en aksjonære mener det er viktige forhold som må bli tatt opp eller undersøkt, bør dette meldes til styret før generalforsamlingen avholdes. Saker kan også meldes av aksjonærene under selve generalforsamlingen.

Det vanlige er at det avholdes én ordinær generalforsamling i løpet av året. Styret eller aksjonærene kan bestemme at det skal avholdes ekstraordinær generalforsamling til behandling av saker utover det som tilligger ordinær generalforsamling å behandle etter aksjelovens bestemmelser.

Økonomi og årsberetninger

 


Denne siden ble oppdatert: mars 2013