Skjeggkre

Skjeggkre er ikke observert i særlig omfang her til lands før i 2013, ifølge Folkehelseinstituttet. De er observert i bygg over hele landet, og mange av funnene er fra moderne leiligheter. De er altetende, og lever av brødsmuler, mel, matrester, døde insekter og tørre blader.


Her er hva Advokatene i OBOS skriver om temaet:


Boligselskapets ansvar for skjeggkre        

Det rettslige grunnlaget for boligselskapets ansvar

Flere har uttalt at det følger av skadedyrforskriften at boligselskapene har et ansvar for å bekjempe skjeggkre. Overtredelse av plikten er i så fall straffebelagt. Vi er av den oppfatning at skjeggkreets harmløshet på alle måter klart tilsier at det må anses å falle utenfor anvendelsesområdet til en forskrift som har til formål å bekjempe sykdom hos mennesker.

Bekjempelse

Skjeggkreet trives best der hvor det er relativt varmt og vil følgelig foretrekke å oppholde seg inne i leilighetene heller enn på kalde og trekkfulle fellesarealer. Av disse grunner vil det praksis være seksjons- eller andelseierne som har det primære ansvaret for å bekjempe dyrene: man kan vanskelig kreve at styret besørger løpende renholdstiltak inne i den enkeltes hjem: fellesskapets vedlikeholdsplikt er tross alt avgrenset mot beboernes og må anses som sekundært til disses så lenge det gjelder tiltak på innvendige flater.

Styrets ansvar

Det styret først og fremst har ansvar for er bekjempelsestiltak på fellesareal, koordinering av skjeggkre-aksjoner ved angrep som går ut over kun en leilighet, samt deling av informasjon.

Brukerne av leilighetene bør oppfordres til å gi beskjed til naboene og til styret om de oppdager skjeggkre i egen leilighet. I tilfeller hvor skjeggkre forekomster oppdages bør brukere av leilighetene som er, eller kan tenkes å være, berørt, pålegges å intensivere støvsuging og renhold i egne leiligheter.

Styret bør også forhøre seg med et skadedyrfirma om også andre tiltak bør vurderes – herunder om det finnes utettheter mellom leilighetene som det er noe poeng i å tette. Styret bør også vurdere å gå til innkjøp av større mengder limfeller som kan deles ut til beboere etter behov.

Krav om erstatning

På tilsvarende måte vil det også gjennomgående være vanskelig å fremme krav om erstatning fra enkeltbeboere for økonomisk tap forårsaket av skjeggkreforekomst: krav om erstatning forutsetter som kjent at nødvendig ansvarsgrunnlag foreligger og det vil som hovedregel være vanskelig å sannsynliggjøre at en skjeggkreforekomst er forårsaket av en erstatningsbetingende handling fra enkelte beboeres side.

 Å skaffe seg tilgang for å tvangsgjennomføre bekjempelsestiltak i den enkeltes leilighet anses generelt som lite hensiktsmessig i og med at tiltak må gjennomføres jevnlig og over tid.

Oppfordring om felles bekjempelse

Som følge av forholdene nevnt over er vårt råd til styrene følgelig dette: oppdages det større forekomster av skjeggkre i blokka bør man først og fremst legge inn ressurser på å få et godt samarbeid og innsats sammen med beboerne for å bekjempe forekomsten, heller enn å bruke ressurser på å krangle om hvem som har ansvaret. 


Skrevet av Advokatene i OBOS januar 2019