14 apr 2020

Informasjon om helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet (HMS) i boligselskapet

I Maridalsveien 205 ønsker vi å skape et trivelig og sikkert arbeids- og bomiljø for alle beboere. Vi skal ta vare på boligselskapets bygninger og materiell, forhindre belastning på det ytre miljø, og velge produkter og tjenester som ikke skal kunne skade beboerne eller gjester. Disse målene skal vi nå gjennom stadige forbedringer. Både styret, ansatte og beboerne skal delta aktivt i dette forbedringsarbeidet. 

Hva menes med systematisk HMS-arbeid? 
Internkontroll innebærer at vi skal registrere, dokumentere og systematisere alt som har med HMS å gjøre. Internkontrollforskriften samler alle forpliktelsene i HMS-lovgivningen og formålet med forskriften er blant annet: 
 
å forbedre arbeidsrutinene og fremme arbeidsmiljø og sikkerhet 

å verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektrisk anlegg 

å hindre brann og branntilløp  

å fremme vern av det ytre miljø mot forurensninger 

å sørge for bedre behandling av avfall 
 
Hva kan du gjøre for at boligselskapet skal bli et tryggere og bedre sted å bo? 
 
Oppdager du feil og mangler ved lekeplassen eller lekeplassutstyret, skader på fellesanlegg, lekkasjer, hærverk, uforsvarlig lagring av søppel og avfall, eller andre forhold som kan medføre skade på person eller bygninger, så ber styret deg innstendig om å melde fra om dette til styret eller vaktmester.  
 
Ansvar 
Styret har et særskilt ansvar for at det innføres og utøves internkontroll. Styrelederen i boligselskapet er pålagt hovedansvaret for gjennomføringen av et fullt forsvarlig HMS-arbeid.  
 
Ansvarsfordeling 

Hva 

Hvem 

Brannsikring av fellesområdene 

Styret 

Felles brannalarmanlegg

Styret

Vedlikehold og overvåking av felles elektrisk anlegg 

Styret 

Lekeplasser og lekeplassutstyr 

Styret 

Avfallshåndtering 

Styret 

Teknisk utstyr som vaskerimaskiner, heiser mv 

Styret 

Arbeidsgiveransvaret overfor vaktmester, kontorpersonell, renholder etc 

Styret 

Vedlikehold av maskinparken 

Styret 

Dugnad 

Styret 

Bekjempelse av skadedyr 

Styret 

Vedlikehold av bygningsmasse 

Styret 

Trapper, gangveier og trafikk 

Styret 

Informasjon til beboerne om beboernes ansvar 

Styret 

 

 

Elektrisk anlegg og utstyr i boligen – skal til enhver tid være i orden

Beboer 

Brannvernutstyr (slokker og varsler) – skal til enhver tid være intakt. 

Beboer 

Sortere eget avfall og levere det på definert sted

Beboer

 

 

 
Elektriske anlegg og utstyr 
Rundt 40–50 % av alle husbranner skyldes feil og mangler ved det elektriske anlegget eller utstyret. Herunder også feil bruk av anlegget og utstyret. Derfor må vi ha en særlig oppmerksomhet mot alt som har med det elektriske å gjøre. 
 
Boligselskapet er ansvarlig for at det elektriske anlegget og utstyret i fellesarealene til enhver tid er i orden. Det er videre styrets plikt å gjøre eier eller bruker av den enkelte leilighet oppmerksom på det ansvar som den enkelte har etter lov og forskrift. 

Egenkontroll
Andelseier/beboer må selv sørge for at det innenfor leiligheten (fra sikringsskap, inklusive sikringer og sikringselementer) blir foretatt nødvendig ettersyn og vedlikehold. Det elektriske anlegget i leiligheten skal til enhver tid tilfredsstille gjeldende sikkerhetskrav. Boligselskapet har utarbeidet en sjekkliste som beboerne kan bruke for sin årlige kontroll. Feil og mangler må rettes snarest, og det er beboeren/andelseieren som må dekke kostnadene ved reparasjon og vedlikehold. 

Bruk autorisert elektroinstallatør
Som hovedregel vil det være krav om at autorisert installatør utbedrer feilene. Alle installatører plikter å skrive ut en samsvarserklæring etter utført arbeid, der de bevitner at arbeidet er utført i samsvar med gjeldende regler. Styret vil anbefale at beboerne ikke betaler regningen før samsvarserklæring er mottatt. Samsvarserklæringen er viktig dokumentasjon ved seinere forsikringsoppgjør, ved salg og andre tilfeller. 
 
Her finner du sjekkliste for elektriske anlegg i boenhetene.

Brannvern og brannvernutstyr 
I boligselskapet er det installert følgende typer utstyr: 
Håndslokkeutstyr i hver leilighet. 
Godkjent røykvarsler i hver leilighet. 
 
Brannslokkeutstyr 
Alle boenheter skal ha manuelt slokkeutstyr som kan benyttes i alle rom. 
Det er bruker som har ansvar for vedlikeholdet og kontrollen av brannslokkeutstyret i boenhetene. 

Med vedlikehold menes blant annet: 
Foreta kontroll av pulverapparatet minst én gang i året, se at manometernålen står på grønt. Vend på apparatet minst én gang i året, slik at pulveret ikke klumper seg. Sjekk at splinten er på plass, og pass på at apparatet blir etterfylt etter bruk. 
 
Boligselskapet sørger for at det foretas fysisk kontroll og vedlikehold av pulverapparat hvert femte år. 
 
Ta kontakt med vaktmester/styret hvis det er oppdaget feil eller mangler på brannvernutstyret. 
 
Rømningsveier 
Rømningsveiene skal til enhver tid være ryddige og fri for hindringer. Trappeløp er rømningsvei. Heis regnes ikke som rømningsvei. Brukerne har ansvar for å holde rømningsveiene ryddige, og ikke hindre framkommelighet for brannvesenet eller andre redningsbiler. 
 
Branninstruks 
Branninstruksen henger på oppslagstavle i oppgangen og du kan lese den her. 


Vennlig hilsen Styret i Maridalsveien 205 
14.04.2020