Husordensregler

Husordensregler for A/S Maridalsveien 205

Hver enkelt leieboer er ansvarlig for at bestemmelsene blir fulgt. Leilighetene og fellesrommene må ikke brukes slik at det sjenerer leieboere. Husordenen inneholder ikke bare plikter, vær oppmerksom på at den skal sikre leieboerne orden, ro og hygge i leilighetene. 

Alminnelige ordensregler
Ingen må sette fra seg barnevogner, ski, sykler eller annet i trapperom eller ganger. Fotballsparking, sykling og bilparkering er forbudt på selskapets område unntatt for dette er spesielt tillatt.

Unngå å parkere foran husets innganger og innkjørsler, da dette sperrer for syketransport, flyttetransport, søppelbil osv.

Vern om plener og beplantninger. Kast ikke mat ut av vinduene til fugler, da dette trekker rotter og mus til eiendommen.

Vinduer må ikke brukes til lufting av tøy eller sengeklær. Risting av tøy i trappeganger er forbudt.

Hovedinngangen skal holdes låst hele døgnet. Dører til kjeller og loft samt utgangsdører på siden av bygningen, skal alltid være låst. Entredører til leilighetene holdes lukket.

Bruk av alkohol er ikke tillatt i ganger og trapper, samt utendørs på selskapets område.

Den som er aksjonær i A/S Maridalsveien 205 skal selv bebo den til aksjebrevets knyttede leilighet. Fremleie skal godkjennes av styret, og det vises til egne bestemmelser om fremleie.

Der bare tillatt å holde hund eller katt etter godkjennelse fra styret og under forutsetning av at andre leieboere ikke sjeneres.

Regler om ro i leilighetene
Det skal være ro i leilighetene fra kl. 22.00 til kl. 07.00. Bruk av radio, tv og stereoanlegg krever at man tar hensyn til sine naboer, og ikke setter lyden for sterkt på. Husk at det er lytt mellom leilighetene.

Musikkøvelser er ikke tillatt etter kl. 17.00 og på søn- og helligdager, og må bare skje etter særskilt avtale med styret og med samtykke fra leilighetene over, under og ved siden av.

Bruk av callinganlegg
Aksjonærene må ved bruk av callinganlegget, forvisse seg om at de ikke slipper inn uvedkommende i gården. Oppdages det at en beboer har sluppet inn en uvedkommende person, og denne volder skade, kan dette medføre økonomisk erstatningsansvar for beboeren.

Det gjøres oppmerksom på at postverket og avisbudene har egen nøkkel.

Andre henvendelser henvises til vaktmester. Det er ikke tillatt å foreta inngrep i porttelefonapparatene som er installert i leilighetene. Ved flytting av apparatet ved oppussing og lignende må derfor vaktmester kontaktes.

Skilter
Det er ikke tillatt å klistre lapper over skilt oppå postkassen. Nye eiere og fremleie må kontakte styret og vil få nytt postkasseskilt kort tid etter innflytting.

Søppel og renhold
Alt søppel pakkes godt inn i plastposer eller surres med hyssing før det kastes i søppelcontainerne. Større gjenstander som møbler og lignende må beboerne selv sørge for at blir fjernet. Når gården leier container får beboerne melding om dette via oppslag. Denne kan da brukes til dette formålet.

Beboerne skal selv holde boder rene, og skal også sørge for å vaske rundt og under mattene foran inngangsdørene til leilighetene.

Vaskeri
Vaskeriet er åpent hele døgnet og kan brukes alle dager. Det henvises til regler som er slått opp i vaskeriet. Feil eller mangler ved maskinene må omgående meldes til vaktmester eller styret.

Bruk av balkong
Ingen fasadeendringer er lov uten styrets samtykke. Dersom du er i tvil, anbefales du å kontakte styret, da kostnader forbundet med brudd på bestemmelsene vil belastes andelseier.

Husk at de vanlige reglene for ro også gjelder på balkongen. Det skal være ro fra kl. 22.00 til kl. 07.00.

Grilling er tillatt med gassgrill eller elektrisk grill såfremt det skjer under tilsyn og uten unødig lukt- og røykutvikling. Kullgrill og engangsgrill er forbudt.

Blomsterkasser skal henges på innsiden av rekkverket.

Innglassing er ikke tillatt.

Markiser og vindskjermer er tillatt. Se vedlegg på gårdens hjemmeside for spesifikasjon av farge, modell og leverandører.

Aircondition-aggregat og varmepumpe kan installeres på egen balkong. Slike anlegg skal ikke føre til støy for naboer. Styret skal varsles i forkant av installasjonen.

Balkongen skal ikke benyttes som lagringsplass for gjenstander som ikke naturlig hører hjemme der, som skap, sykler osv. Det er ikke lov å tørke tøy over rekkverket. Renhold skal skje på en slik måte at det ikke sjenerer naboer. Vann skal ikke skyfles ned til balkongen under.

Hvis du setter en parabolantenne på balkongen, skal den stå på gulvet og montert slik at det ikke er fare for at den kan tas av vinden. Det er ikke tillatt å sette opp parabolantenne eller annen antenne på vegg eller rekkverk.

Balkongdekker (gulv og tak) må ikke males, flislegges eller limes. Vegger, dører, vinduskarmer på balkong må kun behandles med maling/beis i henhold til gitte fargekoder. Skifte av faste installasjoner som dører og vinduskarmer og lignende skal godkjennes av styret. Det er ikke tillatt å installere eller feste noe på rekkverket eller glassflatene hvis det medfører å bore, skjære, sveise eller annen mekanisk påvirkning på disse. Hvis det ved arbeider på balkongen oppstår skader eller tilskitning hos naboene, skal tiltakshaver omgående rette opp dette. Hvis det ikke blir gjort, kan styret pålegge utbedring av skadene på aksjonærens regning.

Husordensregelne ble sist revidert 24. mai 2017